คำชี้แจงการดำเนินการตามหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ตามที่พ่อ แม่ พี่น้องชาวบ้านสระโบสถ์มีข้อสงสัยในการที่เทศบาลได้ออกใบอนุญาต อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) ให้กับบริษัท เอ็กซ์วายที เทรด จำกัด นั้น เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอเรียนชี้แจงให้กับพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวบ้านสระโบสถ์ให้ทราบข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องการขออนุญาตตามแบบ อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) พร้อมเอกสารประกอบคำร้อง
2. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ดำเนินการตรวจสอบคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. เทศบาลตำบลสระโบสถ์จึงออกใบอนุญาต อ.1 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังที่กล่าวมาภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แต่ประการใด
จึงขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับพ่อ แม่ พี่น้องชาวสระโบสถ์ได้ทราบโดยทั่วกัน