โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
หมู่ที่ 6, 8, 12 ณ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล