คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร ตามกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ของนายกเทศมนตรีดังนี้
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นายอุบล กล้วยดี

นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

โทร 081-2910321

นายทัศนะ ทองดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

โทร 091-8746438

นายบล ปิ่นทอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

โทร 092-8879650

นายชัน อินทร์ศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

โทร 092-9718259

นางสาวเบญจวรรณ กล้วยดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

โทร 081-2910321