ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สมัยที่3