ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจ EIT ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Leave a Comment