กิจกรรม พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

 

Leave a Comment