กิจกรรมล้างมือประกอบเพลง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Leave a Comment