กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว (เทศบาลตำบลสระโบสถ์) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  ในเขตพื้นที่