กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

       เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี ระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2564 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์