กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เอกสารที่สแกน

Leave a Comment