กำหนดรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ตามกฏกระทรวงกำหนดภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดรับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี