การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอแจ้งรายละเอียดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 จากกรมบัญชีกลางให้ทุกท่านทราบ

Leave a Comment