การอบรม เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมด้วย นางสาวไพวัลย์ นรสิงห์ สาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสระโบสถ์ ได้จัดการอบรม เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์

 


Leave a Comment