การประชุมชี้แจงการวางแผน และจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดลพบุรี

การประชุมชี้แจงการวางแผน และจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด
: จังหวัดลพบุรี
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี