การขุดหลอดคลองระบายน้ำสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1-2 เพื่อช่วยในการระบายน้ำ

วันที่ 1 กันยายน 2566

นายอุบล  กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

มอบหมายให้ จ.ส.อ นฤพนธ์ พันธุ์ยฤทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการขุดหลอดคลองระบายน้ำสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 – 2 เพื่อช่วยในการระบายน้ำ

และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตำบลสระโบสถ์ ในระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย