กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานด้านสุขาภิบาลโรงงาน งานควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสุขาภิบาลอาหารและนํ้า
งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานเก็บรวบรวมขยะและมูลฝอย งานกวาดล้างทําความสะอาด งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขศึกษา งานโภชนาการ งานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพจิต งานอนามัยโรงเรียน งานผู้สูงอายุ งานทันตสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันสารเสพติด งานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ จัดทําและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก งานจัดทําคําสังและประกาศของกองงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน และคําร้องต่าง ๆ งานสวัสดิการต่างๆและการลาทุกประเภท งานการเงินและจัดทําฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองงาน งานบริการพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินภายในกองงาน งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ

นายเชฎ์ฐ เชาวน์พิทักษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร 094 – 2949599

จ.ส.ต.ธีระพงษ์ พลรักษา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสรลักษณ์ ผลศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

นายมานิตย์ ทองเอี่ยม

พนักงานขับรถยนต์

นายสวิด ใยแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายประคอง คงกร

พนักงานขับรถยนต์

นายกนก ป้อมนิล

พนักงานประจำรถขยะ

นายอำนวย แหลมนิยม

พนักงานประจำรถขยะ

นายสมยศ สาลีกิจ

พนักงานประจำรถขยะ

นายคำนึง โพธ์เอี่ยม

พนักงานประจำรถขยะ

นายดนัย วัฒธุรัตน์

พนักงานประจำรถขยะ

นางใจ รอดเกิด

สายกวาด

นางจำรูญ พุ่มโพธิ์

สายกวาด

นางวันเพ็ญ เจริญมาก

สายกวาด

นางน้ำค้าง เจริญสุข

สายกวาด

นางสมบุญ ชอบค้าขาย

สายกวาด

นางตุ่น ชอบค้าขาย

สายกวาด

นางทองดี สะแก

สายกวาด

นายเปลี่ยน วงศ์ขันธ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายประกอบ สร้อยมั่น

ตัดแต่งกิ่งไม้/ฉีดพ่นหมอกควัน

นางดำ มั่นสติ

สายกวาด

น.ส.สอิ้ง สร้อยวัน

สายกวาด

นางอาภรณ์ ปิ่นทอง

สายกวาด

นายคมสัน มั่นสติ

ตัดแต่งกิ่งไม้/ฉีดพ่นหมอกควัน

นายนรินทร์ ป้อมนิล

พนักงานประจำรถขยะ

นายประสงค์ สมพงษ์

ตลาดสด

นางอุทัย ชอบค้าขาย

สายกวาด

นายไพโรจน์ สินปรุ

ตลาดสด

น.ส.บุญทัน สมพงษ์

แม่บ้านศูนย์แพทย์

น.ส.สุชาดา หมั่นเพียร

พนักงานจ้างเหมา

นางนิภาพร ปลอดแสง

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.ดลยา สร้อยมั่น

พนักงานจ้างเหมา

นางจำรูญ แสวงสิทธิ์

พนักงานจ้างเหมา

นางอนงค์ แก้วประเสริฐ

พนักงานจ้างเหมา