กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงพยาบาลสระโบสถ์

ตามที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลสระโบสถ์ ในการคัดกรองผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC) โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เรล (ADL) พร้อมได้จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และในวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะอนุกรรรมการ LTC ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 297,900 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุหรือผู้อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 50 คน