กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสระโบสถ์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสระโบสถ์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ปีงบประมาณ 2565