กองคลัง
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สินและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกียวข้องทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอื่นๆ งานอื่่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานผลประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี่ งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษี งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี งานรับคําร้องหรือคําข้อต่างๆของผู้เสียภาษี งานตรวจสอบและประเมินภาษีเพื่อนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที งานแจ้งผลการประเมินภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี ( ผ.ท.5 ) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนําส่งเงินประจําวัน งานจัดทําทะเบียนเงินรายรับ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานทะเบียนทรัพย์และแผนที่ภาษี งานอื่นทีเกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี้งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบํารุงรักษา งานการจัดทําทะเบียนวัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานควบคุมและจําหน่ายพัสดุ งานการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย

นางจิราภรณ์ จูเปีย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.อำนวยการกองคลัง

โทร 089 – 5644082

น.ส.สาวิตรี นกกาสัก

เจ้าพนักงานการคลัง

น.ส.พรรณทิพา สุขอ่อง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางจงกล วังบรรพต

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.พรนภา มังกรทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.เกสร บุญเพ็ชร

พนักงานจ้างเหมา

นายวสันต์ กองแก้ว

พนักงานจ้างเหมา

นางฐานันญา ชัยวุฒิ

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.ปนัดดา เทียนสี

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.แววปราชณ์ หมั่นเพียร

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.ชญานันท์ โพธิ์เอี่ยม

พนักงานจ้างเหมา