กองการประปา
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำนาจหน้าที่กองการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การจดมาตรวัดน้ำ การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีรายละเอียดดังนี้
1. ฝ่ายผลิต มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานบริการจำหน่ายน้ำประปา งานผลิตน้ำประปา และงานรักษาความสะอาดบริเวณหอถัง ดังนี้
     1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1.งานสารบรรณกองประปา
          2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
          3.งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
          4.งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
          5.งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          6.งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
          7.งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนกองประปา
          8.งานการประชาสัมพันธ์กองประปา
     1.2 งานบริการจำหน่ายน้ำประปา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         1. งานเขียนใบเสร็จค่าน้ำประปา
         2. งานลงบัญชีค่าน้ำประปา
         3. การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
         4. งานขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
         5. งานเก็บเงินค่าน้ำประปา
         6. งานจดมาตราน้ำประปา
      1.3 งานผลิตน้ำประปา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         1. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต
         2. การซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรงานผลิตน้ำประปา
      1.4 งานรักษาความสะอาดบริเวณหอถัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของกอถังประปา
 2. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ขอ งานการเงินและบัญชี ดังนี้
     2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1. งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
        2. งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินรายได้ของกองประปา
        3. งานรับ เบิก – จ่าย ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของกองประปา
        4. งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท
        5.งานจัดทำงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน และงบประมาณสิ้นปี

นางทิพรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บ รก.ผู้อำนวยการกองการประปา

โทร 086 – 2108375

นายอุดมชัย จันอับ

เจ้าหน้าที่ประปา

น.ส.สุนิศา งามเลิศ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชาติชาย นาคสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมา

นายเจน พุกซื่อ

พนักงานจ้างเหมา

นายสมศักดิ์ แสงเงิน

พนักงานจ้างเหมา

นายสมาน งามเลิศ

พนักงานจ้างเหมา

นายเงิน เจริญมาก

พนักงานจ้างเหมา

นายไพรำ คำศรี

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.ผกาพร อุตมา

พนักงานจ้างเหมา