chang sabot

ขุดลอกคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564  กองช่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการขุดลอกคลอง ปรับเกลี่ยบ่อขยะในพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและทำการระบายน้ำให้รวดเร็ว ผู้เยี่ยมชม : 0

่ซ่อมถนนข้างปั้ม PT

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมถนนข้างปั๊มน้ำมัน PT เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเดินทางด้วยความปลอดภัย       ผู้เยี่ยมชม : 0